KAUPLEJA MEELESPEA:

Festivali külastajate sissepääs festivali alale 10.00 ,  programmi algus 11.00.

Müügiplatsi/Kauba väljapanek päev enne festivali päeva kell 15.00-21.00 või festivali toimumise päeval kell 07.00-9.30.

Kell 09.45 alates peab festivali ala olema sõidukitest tühi. Ühtki mootorsõidukit festivali ajal 10.00-18.00 festivali alale ei lubata.
Kokkuleppel korraldajaga saab osadel pindadel jätta auto oma kaubanduspinna taha või luua laotelk.

Kaupleja peab kinni pidama platsi suurusest, mille ta on omale tellinud.

Kandekaubanduse esitlemine või müümine festivali alal tuleb enne korraldajaga kooskõlastada.

Festivali lõpp 18.00. Mootorsõidukiga pääs alale alates 18.30

Kaupleja parkimine- A.Kurrikoffi tänaval ja kiriku kõrval parkimisplatsil. 

Külastaja parkimine-Kungla tänava vasakpoolne külg ja muru plats,  Türi Kultuurikeskuse parkla Hariduse 1, Türi kesklinna parkla.

 

Laadakaupleja meelespea:

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostanud spetsiaalse meelespea laadal kauplejale. Hea kaupleja teadmiste pagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. See meelespea toob välja peamise, mida kaupleja peab silmas pidama laadal kaubeldes. Oluline on teada, et laadal kauplemisel kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata korrektsele hinnateabele, tarbija õigustele pretensiooni esitamisel ja ostukviitungi saamisele. Tarbijail soovitab amet säilitada ratsionaalne mõtlemine, enne tehingu sooritamist uurida täpsemalt, millega tegu ning mitte uskuda liiga head müügijuttu.

Amet rõhutab, et kauplejail tuleb kindlasti toote juurde välja panna selle müügihind ja toote iseloomu arvestades ka ühikuhind. Kuna laadal on kerge pead kaotada ning sellisel vabaõhuüritusel on kauplejad kahjuks üsna tihti varmad seda ära kasutama, siis peaks tarbija enne ostmist müüjalt toote kohta küsima lisainfot, pärides näiteks toote hinna, koguse, koostise ja päritolu kohta. Näiteks kui kaupleja müüb juustupatse, pätsileiba või vorstilatte tükikaupa, siis välja tuleb tuua ka kilohind. Seejuures ei tohi tarbijale anda kaalu või muus osas eksitavat teavet.

Eraisik peab turul või laadal kaupa müües järgima kauplejale kehtestatud nõudeid

Eraisik, kes müüb kaupa turul või laadal, peab tundma müüdavat kaupa, järgima kauba või teenuse müügiks kehtestatud nõudeid ning kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega. Juriidilise isiku puhul peab tegevuskoht olema tähistatud ärinimega.

Kauba märgistus peab olema korrektne

Müüdaval kaubal või selle müügipakendil või kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus peab olema selgesti loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle kauba märgistuse kohta kehtestatud nõuetele. Märgistus peab olema eestikeelne vähemalt seaduses märgitud ulatuses.

Tehniliselt keerukale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb kaasa anda kasutusjuhend

Tehniliselt keerukale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb kaasa anda kasutusjuhend, mis peab olema tõlgitud eesti keelde ja olema üheselt arusaadav ja piisav kauba ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks. Kui tarbija soovib, peab kaupleja kasutusjuhendi talle andma paberkandjal.

Kaal peab olema taadeldud

Lahtise kauba kaalumiseks kasutatav kaal peab olema nõuetekohaselt taadeldud.

Müügi- ja ühikuhinna avaldamine

Kui müüdava kauba pakkumisel on nõutav ühikuhinna näitamine, peab kaupleja kaupa müües teatavaks tegema kauba müügi- ja ühikuhinna, mis peavad olema avaldatud kirjalikult selgelt loetaval ning üheselt mõistetaval ja kergesti märgataval viisil.

Tagatisrahaga pakendi kauba puhul tuleb välja tuua kaubaühiku hind ja pakendi

tagatisraha suurus Tagatisrahaga pakendiga kaupadel peab avaldama müügihinna kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinda ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suurust.

Toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa

Toidu säilitamisnõuded on kehtestatud toidugruppide kaupa sõltuvalt toidu võimalikust ohtlikkusest inimese tervisele.

Toitu müües tuleb täpselt järgida käitlemisnõudeid

Toidu käitleja vastutab käideldava toidu ja käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Järgima peab toidu pakendil või saatedokumendil märgitud säilitamisnõudeid, mille määrab toidu tootja, töötleja, sealhulgas valmistaja, või pakendaja kestvuskatsete või põllumajandusministri määrusega kehtestatud toidu säilitamisnõuete alusel.

Tarbijale tuleb anda ostu tõendav dokument

Kaupleja peab kauba müümise või teenuse osutamise eest tasumisel andma tarbijale ostu tõendava dokumendi, milles sisaldub vähemalt kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress, müügikuupäev ning iga kauba või teenuse nimetud ja hind ning tasutud summa. Alla 20 eurot maksva ostu korral peab ostu tõendava dokumendi andma vaid juhul, kui tarbija seda soovib.

TOITLUSTUSEGA TEGELEJAD, EDASIMÜÜJAD, KAUPLEJAD, TOIDUVALMISTAJAD: 

AVALIKE ÜRITUSTE KORRALDAJALE

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) pöördub teie poole seoses avalike ürituste hooaja algamisega. Tuletame meelde, et kõik, kes avalikul üritusel toitu, sh alkoholi müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema PTAd teavitanud. Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav ameti kodulehel. Palume nendele juhenditele viidata või need edastada ka neile, kes soovivad Teie poolt korraldataval avalikul üritustel toitu valmistada, pakkuda või müüa.

Kui PTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu ja/või pole eritemperatuur tagatud (nt külmkapi temperatuuri vajav toit, sh liha, kala), siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada. Potentsiaalselt ohtlikud tooted hävitatakse.

Oluline vastutus on ka ürituse korraldajal, keda amet võib kaasata korrarikkumise kõrvaldamiseks. Korraldajal on muuhulgas kohustus tagada, et avaliku ürituse pidamisel ei ohustata inimeste tervist, elu ega vara. Ka ürituse korraldaja on kohustatud täitma pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi avaliku korra tagamiseks. Lisaks tuletame meelde, et ohutu toidu käitlemise seisukohalt on oluline joogivee ja prügikorralduse tagamine avalikul üritusel. Toiduohutuse tagamiseks on oluline:

  • kontrollida enne korraldaja poolt müügiloa väljastamist, kas toidukäitleja on enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist. Kui toidukäitleja pole enda tegevusest teavitanud PTAd, siis korraldaja ei tohiks lubada sellist isikut üritusele toitu pakkuma ega müüa;
  • Kontrollide hõlbustamiseks palume kolm päeva enne üritust toiduga kauplevate isikute nimekirja edastada PTA kohalikule esindusele.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides. 2022 aastal on Põllumajandus- ja Toiduametil plaanis avalikkust teavitada tuvastatud rikkumisest, mh välja tuua avaliku ürituse toimumiskoha.

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad ameti kodulehelt.

 

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta pta@pta.agri.ee


Rohkem infot leiate Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kodulehelt. Riigi Teatajast: Tarbijakaitseseadus ja Kaubandustegevuse seadus.